Algemene voorwaarden

Boetiek bij Kiwi
E-mail: info@boetiekbijkiwi.nl
Website: www.boetiekbijkiwi.nl


Definities


Boetiek bij Kiwi: Boetiek bij Kiwi, gevestigd te Gorinchem onder KvK nr. 86593056.
Klant: degene met wie Boetiek bij Kiwi een overeenkomst is aangegaan.
Partijen: Boetiek bij Kiwi en klant samen.
Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.


Artikel 1 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten
en leveringen van diensten of producten door of namens Boetiek bij Kiwi.
Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van
derden uitdrukkelijk uit.


Artikel 4 - Prijzen
Alle prijzen die Boetiek bij Kiwi hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals
administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders
overeengekomen.
Alle prijzen die Boetiek bij Kiwi hanteert voor zijn producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn
gemaakt, kan Boetiek bij Kiwi te allen tijde wijzigen.
Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Boetiek bij Kiwi niet kon voorzien ten
tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot
prijsverhogingen.
De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in
lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.


Artikel 5 - Monsters en modellen
Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten
ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken
dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.
Artikel 6 - Betalingen en betalingstermijn


Boetiek bij Kiwi mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag
verlangen.
De klant dient betalingen achteraf binnen 7 dagen na levering te hebben voldaan.
Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het
overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in
verzuim en in gebreke is, zonder dat Boetiek bij Kiwi de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te
stellen.
Boetiek bij Kiwi behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan
wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

 

Artikel 7 - Betalingen en betalingstermijn


Artikel 8 - Gevolgen niet tijdig betalen
Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Boetiek bij Kiwi gerechtigd de wettelijke rente van
2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij
een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding
verschuldigd aan Boetiek bij Kiwi.
De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Boetiek bij Kiwi zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn
betalingsverplichting heeft voldaan.
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen
van Boetiek bij Kiwi op de klant onmiddellijk opeisbaar.
Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Boetiek bij Kiwi, dan is hij nog
steeds verplicht de afgesproken prijs aan Boetiek bij Kiwi te betalen.


Artikel 9 - Recht van reclame
Zodra de klant in verzuim is, is Boetiek bij Kiwi gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de
onbetaalde aan de klant geleverde producten.
Boetiek bij Kiwi roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit
recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Boetiek bij Kiwi, tenzij partijen hierover andere afspraken
maken.
De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.


Artikel 13 - Herroepingsrecht
-Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden
op voorwaarde dat:
- het product niet is gebruikt
- het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
- de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht


De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@boetiekbijkiwi.nl, indien gewenst
met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Boetiek bij Kiwi, www.boetiekbijkiwi.nl, kan
worden gedownload.
De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te
retourneren aan Boetiek bij Kiwi, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.


Artikel 15 - Vergoeding van bezorgkosten
Boetiek bij Kiwi is niet verplicht de vergoeding van retourkosten terug te betalen, tenzij anders vermeld.


Artikel 16 - Vergoeding retourkosten
Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan
komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument.


Artikel 18 - Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze
overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.


Artikel 19 - Retentierecht
Boetiek bij Kiwi kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden,
totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Boetiek bij Kiwi heeft voldaan, tenzij de klant voor
die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd
is aan Boetiek bij Kiwi.
Boetiek bij Kiwi is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het
gebruikmaken van zijn retentierecht.


Artikel 20 - Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Boetiek bij Kiwi te
verrekenen met een vordering op Boetiek bij Kiwi.

 

Artikel 21 - Eigendomsvoorbehoud
Boetiek bij Kiwi blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn
betalingsverplichtingen ten aanzien van Boetiek bij Kiwi op grond van wat voor met Boetiek bij Kiwi gesloten
overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
Tot die tijd kan Boetiek bij Kiwi zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden
of anderszins bezwaren.
Indien Boetiek bij Kiwi een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en
heeft Boetiek bij Kiwi het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

 

Artikel 22 - Levering
- Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
- Levering vindt plaats bij Boetiek bij Kiwi, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
- Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
- Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Boetiek bij Kiwi het recht om zijn
verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
- Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan
Boetiek bij Kiwi kan tegenwerpen.


Artikel 23 - Levertijd
De door Boetiek bij Kiwi opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen
recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan
een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van Boetiek bij Kiwi.
Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om
de overeenkomst te ontbinden, tenzij Boetiek bij Kiwi niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn
aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

Artikel 24 - Feitelijke levering
De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan
plaatsvinden.


Artikel 25 - Transportkosten
Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.


Artikel 26 - Verpakking en verzending

- Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in
ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan
Boetiek bij Kiwi niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
- Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan
producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Boetiek bij Kiwi, bij gebreke waarvan
Boetiek bij Kiwi niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.


Artikel 29 - Bewaring
Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een
eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening
van de klant.


Artikel 31 - Garantie
De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e)
fabricage, constructie of materiaal.
De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen,
aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de
oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen
partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de
macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

 

Artikel 32 - Ruilen
- Het ruilen van gekochte artikelen is alleen mogelijk indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
1. ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur
het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs)
kaartjes
2. het product is nog niet gebruikt
3. Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de
klant aangepaste artikelen en SALE en oorbellen kunnen niet worden geruild.


Artikel 42 - Vrijwaring
De klant vrijwaart Boetiek bij Kiwi tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Boetiek bij
Kiwi geleverde producten en/of diensten.


Artikel 43 - Klachten
- De klant dient een door Boetiek bij Kiwi geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op
eventuele tekortkomingen.
- Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst
mocht verwachten, dan dient de klant Boetiek bij Kiwi daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1
maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
- Consumenten dienen Boetiek bij Kiwi uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op
de hoogte te stellen.
- De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat Boetiek bij Kiwi in
staat is hierop adequaat te reageren.
- De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Boetiek bij
Kiwi gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.


Artikel 44 - Ingebrekestelling

De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Boetiek bij Kiwi.
Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Boetiek bij Kiwi ook daadwerkelijk (tijdig)
bereikt.


Artikel 45 - Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Als Boetiek bij Kiwi een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor
de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Boetiek bij Kiwi verschuldigd zijn.


Artikel 46 - Aansprakelijkheid Boetiek bij Kiwi
- Boetiek bij Kiwi is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is
veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
- Indien Boetiek bij Kiwi aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die
voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
- Boetiek bij Kiwi is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen of schade aan derden.
- Indien Boetiek bij Kiwi aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten
(beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een
verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het)
factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
- Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts
indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke)
ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.


Artikel 47 - Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van Boetiek bij Kiwi vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis
waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89
van het Burgerlijk Wetboek.


Artikel 48 - Recht op ontbinding
- De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Boetiek bij Kiwi toerekenbaar tekortschiet in de
nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de
ontbinding niet rechtvaardigt.
- Is de nakoming van de verplichtingen door Boetiek bij Kiwi niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding
pas plaatsvinden nadat Boetiek bij Kiwi in verzuim is.
- Boetiek bij Kiwi heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de
overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Boetiek bij Kiwi kennis heeft genomen van
omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen
nakomen.


Artikel 49 - Overmacht
- In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Boetiek bij Kiwi in
de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Boetiek bij Kiwi kan worden toegerekend in
een van de wil van Boetiek bij Kiwi onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten
aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in
redelijk-heid niet van Boetiek bij Kiwi kan worden verlangd.
- Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals
burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of
andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen,
stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en
werkonderbrekingen.
- Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Boetiek bij Kiwi 1 of meer verplichtingen naar de klant niet
kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Boetiek bij Kiwi er weer aan kan voldoen.
- Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de
overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
- Boetiek bij Kiwi is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg
van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

 

Artikel 50 - Wijziging van de overeenkomst
- Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen
of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
- Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.


Artikel 51 - Wijziging algemene voorwaarden
- Boetiek bij Kiwi is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
- Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
- Grote inhoudelijke wijzigingen zal Boetiek bij Kiwi zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
- Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te
zeggen.


Artikel 52 - Overgang van rechten
- Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de
voorafgaande schriftelijke instemming van Boetiek bij Kiwi.
- Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid,
Burgerlijk Wetboek.


Artikel undefined - Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de
overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt
komt van wat Boetiek bij Kiwi bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.


Artikel undefined - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Boetiek bij Kiwi is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is
exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders
voorschrijft.


Opgesteld op 16 maart 2023